Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BFAST Sp. z o.o. ul. Wierzbięcice 44A lok. 50A, 61-568 Poznań. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@bfast.pl

2. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą wcelu:

 • Zawarcia i wykonania umowy/usługi – art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO
 • Do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1. lit. c RODO
 • Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • Zabezpieczenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • W celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora (mail, formularze kontaktowe)

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

 • Podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 • Instytucje udzielające dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z Administratorem
 • Podmioty współpracujące w ramach kampanii marketingowych
 • Kurierzy
 • Firma świadcząca usługi IT
 • Firma świadcząca usługi windykacyjne
 • Dostawca oprogramowania do fakturowania i księgowania
 • Dostawca usług hostingowych
 • właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

5. Dane przetwarzane w celach marketingowych odbywają się na podstawie odrębnej zgody przetwarzane są nie dłużej niż do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu albo żądania zaprzestania przetwarzania danych w/w celu.

6. W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:

 • Prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
 • Prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody)
 • Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
 • Prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych

7. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe.

Załącznik nr 6 do Polityki bezpieczeństwa danych osobowych